webbinarier och videoföreläsningar
- flexibelt och effektivt

Webbinarier för vux- och sfi-lärare

Söker du en snabb och effektiv lösning för arbetslagets kompetensutveckling? Jämfört med t.ex. en heldagsfortbildning på plats är ett färdigpaketerat webbinarium möjligt att genomföra med betydligt kortare varsel – utan att tumma på kvaliteten
 
Jag erbjuder flera olika webbinarier. Välj ett webbinarium eller flera. Varje webbinarium fungerar helt fristående, men de kan även med fördel kombineras med varandra till ett fortbildningspaket som passar era behov av kompetensutveckling, beroende var någonstans ni befinner er i ert arbete med att utveckla undervisningen.
 
Varje online föreläsning innehåller teoretiska genomgångar, praktiska exempel och olika typer av interaktivitet. I sann formativ anda och utifrån flippat-klassrum-tänket ingår det alltid en kort förberedande uppgift att göra i förväg. Efter webbinariet får varje deltagare också en observations- och reflektionsmall att använda enskilt, men mallarna passar även utmärkt som underlag för fortsatta diskussioner i kollegiet. Läs mer om vad som ingår och om prissättning i avsnittet Bra att veta om webbinarierna.

Bra att veta om webbinarierna

 • Målgrupp: lärare sfi/sva-grund, studiehandledare, modersmålslärare, skolledare sfi
 • Längd 2-3 timmar inkl. 1-2 raster á 15 min
 • Plats: online, via länk i Zoom
 • Datum: enligt överenskommelse
 • Utskick av inbjudan, länk och instruktioner en vecka innan
 • Pris: kostnaden beror på antalet deltagare och eventuella extra tillägg, mejla mig för info och offert
 • Kort förberedande uppgift och en avslutande reflektion ingår
 • Deltagaranteckningar från presentationen inkl. referenslista ingår
 • Observations- och reflektionsmall ingår
 • Stödmaterial med reflektions- och diskussionsfrågor som ett extra tillägg
 • Grupphandledning i kollegialt lärande (2 timmar, online) som extra tillägg

 

Kontakta mig för mer information, beskrivningar och offert.

Ett webbinarium om motivation

Att undervisa vuxna – grundstenar för ett motivationsarbete i sfi-klassrummet

Webbinariet ger en kortfattad baskunskap om vilka faktorer som påverkar vuxna elevers vilja att lära och utvecklas. Innehållet bottnar i skärningspunkten mellan vuxenpedagogik, litteracitetsutveckling, andraspråksinlärning och formativa strategier. Fokus ligger på framför allt 3 begrepp: motivation, investering och identitetsutveckling. Längd: 2 timmar inkl. paus 15 min.

 • Vuxenperspektiv och resursperspektiv: Varför är det så viktigt?
 • Lärande, motivation, språk och identitet: Vad har de med varandra att göra och vad spelar det för roll?
 • Professionell kunskap: framgångsfaktorer och verktyg för ett motivationsarbete

Sagt av tidigare deltagare:

”Mycket intressant föreläsning! Tar med mig hur identitetsprocessen för de vuxna eleverna påverkar deras inlärning.”

”Mycket intressant föreläsning. Tar med mig hur viktigt det är att ha i tanken om elevernas identitet i undervisningen.”

”Många tankar. Mycket inspiration. Jag vill lära mig mer.”

Fyra webbinarier om formativ bedömning

Jag erbjuder 4 webbinarier om formativa arbetssätt i undervisningen på sfi/sva-grund. Webbinarierna bygger innehålls- och nivåmässigt på varandra men varje webbinarium fungerar även som en fristående online föreläsning. Boka ett eller flera i kombination utifrån er aktuella kompetensnivå och behov av utveckling. Mejla för mer info och beskrivningar.

Sagt av tidigare deltagare:

"Jättebra, jag hade inte tråkigt en enda sekund för webbinariet var så varierande. Du gör som du lär och man känner sig väldigt inspirerad av hela upplägget."

"Ett mycket givande webbinarium om formativ bedömning, och som vanligt med många konkreta tips. Alla som var med var mycket nöjda och tyckte att de hade fått mer "kött på benen" och en liten knuff i rätt riktning."

"Den här eftermiddagen löste upp lite tankar och det kändes som att saker och ting föll på lite bättre plats. Jag fick flera aha-upplevelser."

1. Formativ bedömning – ett förhållningssätt till undervisning och lärande

Detta är ett webbinarium som på en grundläggande nivå presenterar, förklarar och konkretiserar de viktigaste delarna i formativ bedömning. Syftet är att klargöra vad formativ undervisning är men också vad den inte är. Längd: 3 timmar inkl. 2 pauser á 15 min.

 • 5 möjliga förklaringar till varför elever inte lyckas
 • de 5 formativa strategierna
 • de 3 formativa frågorna
 • 4 nivåer av återkoppling

2. Greppa formativ undervisning – omvandla teori till undervisning

Det här webbinariet ger en fördjupad förståelse för vad det innebär att undervisa formativt och vilka arbetssätt och arbetsformer som fungerar. Webbinariet innehåller flera exempel på konkreta formativa tekniker att direkt använda i klassrummet. Längd: 3 timmar inkl. 2 pauser á 15 min.

 • 3 nyckelprocesser: klargöra, aktivera och återkoppla
 • 3 nyckelroller: läraren, kamraterna och den enskilda eleven
 • klargöra mål/kvalitetskriterier – exempel på formativa tekniker
 • ställa språk- och kunskapsutvecklande frågor – exempel på formativa tekniker
 • kamratstöd och självbedömning – så kommer man igång

3. Digitala verktyg för formativ undervisning

I det här webbinariet ligger fokus på digitala verktyg. Deltagarna får exempel och inspiration för hur man med hjälp av digitala verktyg som stöd kan undervisa mer formativt, dvs. skapa aktiviteter som innebär interaktion, innefattar återkoppling och leder till ökad elevdelaktighet. Längd: 3 timmar inkl. 2 pauser á 15 min.

 • visualisering – att klargöra mål, kvalitetskriterier, instruktioner, exempel mm
 • skapa system för svar från alla samtidigt – digitala frågesporter och responssystem
 • digitalt läs- och skrivstöd – självbedömning
 • didaktisk planering för digitala verktyg

4. Formativ bedömning av skriftlig färdighet

Detta webbinarium är en praktisk workshop. Vi fokuserar vi på elevens förmåga att kommunicera i skrift och lär oss att klargöra kvalitetskriterier och ge varierad återkoppling på olika nivåer och utifrån kunskapskraven. Längd: 3 timmar inkl. 2 pauser á 15 min.

 • tydliga kvalitetskriterier – grunden för fungerande återkoppling
 • enkla matriser och checklistor
 • återkoppling som leder elevens lärande framåt
 • formativ återkoppling på skriftlig färdighet – mer än att rätta grammatik

Tre förinspelade videoföreläsningar

Förinspelade videoföreläsningar är en lika flexibel som kostnads- och tidseffektiv form av fortbildning. Till ett fast pris får ni tillgång till min föreläsning under en vald period (vanligtvis en vecka) och det finns inga begränsningar gällande antalet visningar under perioden. Ett stödmaterial med reflektions- och diskussionsfrågor ingår i priset. Som ett tillägg kan ni även boka ett 30 minuter långt uppföljande samtal online tillsammans med mig.

I samarbete med utbildningsplattformen Preparus erbjuder jag i dagsläget 3 stycken förinspelade videoföreläsningar. För mer information om videoföreläsningarna, klicka på respektive länk nedan.

Workshops och förinspelade videoföreläsningar för vux- och sfi-lärare. Ivana Eklund utbildare och föreläsare