Grupphandledning i kollegialt lärande

VUX/SFI, GY/6-9

Grupphandledning i kollegialt lärande

Grupphandledning i professionellt kollegialt lärande innebär en effektiv fortbildningsinsats i syfte att förbättra undervisningen.
Boka mig och få ett praktiskt stöd och en lyhörd handledning.

Kollegialt lärande är ett kraftfullt redskap för professionell utveckling – om det finns ett mål, en struktur och elevernas behov står i centrum.

Kollegialt lärande är mer än att träffas i arbetslaget och prata, stötta och bekräfta varandra så gott det går. Det krävs mer än att planlöst försöka förverkliga olika pedagogiska idéer och testa nya arbetssätt lite här och lite där.

För att lyckas med ett gemensamt lärande i arbetslaget, behöver ni ha ett tydligt mål samt en plan och strategier för hur ni tänker göra för att verkligen nå målet. Den gemensamma lärandeprocessen behöver följa en struktur och leda mot ett tydligt mål. Målet behöver bottna i elevernas behov: Vad vill ni att eleverna ska göra och hur behöver ni således organisera undervisningen för att de ska kunna göra det? Vilka utmaningar fins det? Vad har och kan ni redan och vad behöver ni för att kunna lösa utmaningarna?

Även era samtal i kollegiet behöver ha någon form av struktur , bl.a. för att alla ska komma till tals och för att processen ska innehålla både görande, observation, reflektion och återkoppling. 

Känns det svårt? Får ni inte till det? Känns det som att ni inte kommer någonvart hur mycket ni än försöker? Är det så att både varaktiga beteendeförändringar i undervisningen och effekter på elevernas lärande uteblir? I så fall behöver ni input och stöd i arbetet. Grupphandledning är kanske just den pusselbiten ni saknar!

Eftersom du är här, antar jag att ditt arbetslag är i färd med att utveckla undervisningen med hjälp av kollegialt lärande. Behöver ni stöd av någon utifrån? Då är jag mer än gärna den personen. Jag hjälper er.

Jag kan både hjälpa er att komma igång och stötta er på vägen och genom hela processen. I stort som i smått. Oavsett behov kan jag fungera som er bollplank.

Era yrkeskunskaper och professionella färdigheter utvecklas och förbättras om ni aktivt och på ett strukturerat sätt delar med er av era erfarenheter och kompetenser och reflekterar och diskuterar tillsammans i kollegiet. Ni blir mer medvetna om er syn på undervisning och lärande och ert sätt att undervisa. 

Grupphandledning i professionellt kollegialt lärande innebär en effektiv fortbildningsinsats i syfte att förbättra undervisningen så att era eleverna får bättre förutsättningar att lära sig.

Boka mig och få stöd med att:

 • kartlägga nuläget och välja riktning
 • fånga era kompetenser och hitta era styrkor
 • lokalisera svagheter och precisera ert utvecklingsbehov
 • precisera utmaningar och få syn på möjliga lösningar
 • se mönster och strukturer i er undervisning
 • observera och analysera undervisningen
 • ta fram stödmaterial och diskussionsunderlag
 • utveckla ett gemensamt professionellt språkbruk
 • reflektera på ett effektivt sätt
 • föra strukturerade samtal
 • sätta upp mål och delmål och bestämma nästa steg
 • strukturera upp ert kollegiala lärande med hjälp av fungerande modeller och samtalsstrukturer

Du och ditt arbetslag får ett professionellt och processinriktat stöd som går utöver enskilda föreläsningar

Bjud in mig till era möten när ni diskuterar pedagogik och didaktik och få feedback, råd, tips och vägledning. Om ni vill, kan jag även närvara på lektioner och sedan ge effektiv feedback.

Grupphandledning i kollegialt lärande kan köpas som separata handledningstimmar (timtaxa), men den kan även ske som en del av en större fortbildningsinsats där även föreläsning(ar) eller workshop(s) ingår (paketpris).

Jag bistår gärna även enskilda lärare för att ge ett individuelt stöd och fungera som bollplank i det egna utvecklingsarbetet. 

Tips 1: Botanisera bland blogginlägg, poddar och videoföreläsningar

Här på min hemsida finns en gedigen samling länkar till material som finns publicerat på nättet och tillgängligt för alla.
Använd gärna materialet som underlag för era kollegiala samtal.

Tips 2: Prenumerera på mitt inspirationsbrev om lärande, Lärandebrevet.

Lärandebrevet kommer ut ungefär var tredje vecka under skolterminerna och handlar om lärande i olika perspektiv.
Många arbetslag använder brevet som underlag för samtal och gemensamma reflektioner. Skriv upp dig.