Grupphandledning i kollegialt lärande
vUX/SFI/GY

Professionell utveckling med eleven i fokus

Så bra att ni är i färd med att utveckla undervisningen med hjälp av kollegialt lärande! Behöver ni stöd? Helst av någon utifrån?

Jag kan både hjälpa er att komma igång och stötta er på vägen och genom hela processen. I stort som i smått. Oavsett behov kan jag fungera som er bollplank.

Era yrkeskunskaper och professionella färdigheter utvecklas och förbättras om ni aktivt och på ett strukturerat sätt delar med er av era erfarenheter och kompetenser och reflekterar och diskuterar tillsammans i kollegiet. Ni blir mer medvetna om er syn på undervisning och lärande och ert sätt att undervisa. 

Grupphandledning i professionellt kollegialt lärande innebär en effektiv fortbildningsinsats i syfte att förbättra undervisningen så att era eleverna får bättre förutsättningar att lära sig. Boka mig för att få ett praktiskt stöd och handledning.

Grupphandledning i kollegialt lärande - varför och hur?

Kollegialt lärande är ett kraftfullt redskap för skolutveckling – om gör på rätt sätt.

Kollegialt lärande är mer än att träffas i arbetslaget och prata, stötta och bekräfta varandra så gott det går. Det krävs mer än att planlöst försöka förverkliga olika pedagogiska idéer och testa nya arbetssätt lite här och lite där.

För att lyckas med ett gemensamt lärande i arbetslaget, behöver ni ha ett tydligt mål samt en plan och strategier för hur ni tänker göra för att verkligen nå målet. Den gemensamma lärandeprocessen behöver följa en struktur och leda mot ett tydligt mål. Målet behöver bottna i elevernas behov: Vad vill ni att eleverna ska göra och hur behöver ni således organisera undervisningen för att de ska kunna göra det? Vilka utmaningar fins det? Vad har och kan ni redan och vad behöver ni för att kunna lösa utmaningarna?

Även era samtal i kollegiet behöver ha någon form av struktur , bl.a. för att alla ska komma till tals och för att processen ska innehålla både görande, observation, reflektion och återkoppling. 

Känns det svårt? Får ni inte till det? Känns det som att ni inte kommer någonvart hur mycket ni än försöker? Är det så att både varaktiga beteendeförändringar i undervisningen och effekter på elevernas lärande uteblir? I så fall behöver ni input och stöd i arbetet. Grupphandledning är kanske just den pusselbiten ni saknar!

Boka mig och få stöd med att:

 • kartlägga nuläget och välja riktning
 • fånga era kompetenser och hitta era styrkor
 • lokalisera svagheter och precisera ert utvecklingsbehov
 • precisera utmaningar och få syn på möjliga lösningar
 • se mönster och strukturer i er undervisning
 • observera och analysera undervisningen
 • ta fram stödmaterial och diskussionsunderlag
 • utveckla ett gemensamt professionellt språkbruk
 • reflektera på ett effektivt sätt
 • föra strukturerade samtal
 • sätta upp mål och delmål och bestämma nästa steg
 • strukturera upp ert kollegiala lärande med hjälp av fungerande modeller och samtalsstrukturer

 

Du och ditt arbetslag får ett professionellt och processinriktat stöd som går utöver enskilda föreläsningar

Bjud in mig till era möten när ni diskuterar pedagogik och didaktik och få feedback, råd, tips och vägledning. Om ni vill, kan jag även närvara på lektioner och sedan ge effektiv feedback.

Grupphandledning i kollegialt lärande kan köpas som separata handledningstimmar (timtaxa), men den kan även ske som en del av en större fortbildningsinsats där även föreläsning(ar) eller workshop(s) ingår (paketpris).

Jag bistår gärna även enskilda lärare för att ge ett individuelt stöd och fungera som bollplank i det egna utvecklingsarbetet. 

Tips: Använd mina blogginlägg som underlag för kollegiala samtal

Ett tips från mig till dig och dina kollegor: På uppdrag av Universitets- och högskolerådet (UHR) har jag sedan december 2021 skrivit blogginlägg på EU:s digitala plattform för vuxnas lärande, EPALE. Använd gärna texterna som underlag för era diskussioner.

För ni samtal om digitala verktyg i undervisningen?
Tänk så här:

Svårt att få osäkra lärarkollegor att våga vilja prova digitala verktyg  i undervisningen? Hur får man med sig de som tycks sakna motivation att undervisa mer digitalt? 

I videon här bredvid (som är knappt 5 minuter lång) ger jag ett svar och några konkreta tips på vad som utifrån min erfarenhet är bra att tänka på och ta avstamp i gällande motivationsarbetet i arbetslaget för få alla kollegor att både våga och vilja testa digitala verktyg som stöd i undervisningen och i elevernas lärande.

Framför allt: Först pedagogik, sedan teknik.