Föreläsningar & workshops VUX/SFI

PÅ PLATS, ONLINE ELLER I KOMBINATION

Blandat lärande
Ivana Eklund: föreläsare, utbildningskonsult
Fortbildningar som både inspirerar och ger kunskap och praktiska verktyg

Jag skräddarsyr föreläsningar och workshops efter er aktuella kompetensnivå och utifrån era förutsättningar, behov och önskemål. Jag utgår gärna från blandat lärande och för att ni ska få ut det mesta möjliga av utbildningen, rekommenderar jag ett upplägg som inbegriper aktiviteter både före och efter själva föreläsningen. Det ingår alltid interaktiva inslag och diskussioner under föreläsningen. Det finns också möjlighet att några veckor efter fortbildningstillfället lägga till ca 2 timmar för personlig handledning/återkoppling med deltagarna. 

Tillgängliga format:

 • Föreläsning, online* eller fysiskt på plats

 • Workshop

 • Föreläsning och workshop i kombination

 • Förinspelad videoföreläsning inkl. diskussionsmaterial

* Heldagsföreläsningar online är för den goda energins skull fördelade på två halvdagar efter varandra.


HÖSTENS NYHET: FLIPPADE FÖRELÄSNINGAR

Modern och flexibel fortbildning genom förinspelade föreläsningar (längd 35-72 min) och med hjälp av tillhörande stödmaterial. Stödmaterialet innehåller reflektions- och diskussionsfrågor, observationsmallar och referenslistor. Föreläsningarna fungerar var för sig men kan med fördel även kombineras med varandra. För info, prisuppgift och beställning, gå till Preparus eller klicka på respektive bild nedan. Här kan du i efterhand se ett inspelat webbinarium i vilket vi pratar om att undervisa vuxna och om individanpassning samt visar valda delar ur föreläsningarna. 

Mer info ->
Mer info ->
Mer info ->

GRUNDLÄGGANDE LITTERACITETSUNDERVISNING

Heldagsutbildning med föreläsning och workshop: Få insikter i och förståelse för hur det är att lära sig läsa och skriva först i vuxen ålder och vad det innebär att bli funktionellt litterat - dessutom på ett andraspråk. Den här föreläsningen ger teoretiska och praktiska verktyg för att effektivt möta nyanlända vuxnas behov av stöd i litteracitetsundervisningen från kurs A till kurs D. Det handlar om att anpassa arbetssätt, göra relevanta ämnesdidaktiska val utifrån ett resursperspektiv och skapa stöttande strukturer.    

Föreläsningens teoretiska del förklarar och konkretiserar begreppet litteracitet(er) och belyser vikten av ett funktionellt perspektiv på språket. Även multimodalitet och flerspråkighet som resurs tas upp. Om så önskas kan även metoder för läsinlärning ingå i föreläsningen.

Föreläsningens praktiska del bottnar i Jim Cummins modell över uppgifters språkliga krav utifrån variablerna graden av kognitiv utmaning och graden av stöd i kontext och ger konkreta verktyg för att skapa en varierad undervisning som utgår från elevernas tidigare erfarenheter och kunskaper, är språkligt och kognitivt utmanande och kan upplevas som vardagsrelevant, meningsfull och användbar. Föreläsningen ger flera praktiska exempel på arbetssätt analogt och digitalt att direkt tillämpa i den egna undervisningen.

Om det inte passar med en heldagsutbildning, kan jag anpassa både format och innehåll efter era behov. Intresserad? Mejla för mer mer info, offert eller för att boka tid för samtal ->

SKRIVUTVECKLING MED HJÄLP AV CIRKELMODELLEN

Föreläsning med workshop, heldag. Få teoretiska och praktiska verktyg för hur man kan processa en texttyp genom att slussa eleverna genom cirkelmodellens fyra faser. Föreläsningen ger grundläggande kunskap om genrepedagogik som en framgångsfaktor för vuxnas litteracitetsutveckling. Cirkelmodellen presenteras som en didaktisk modell i fyra faser för en styrd läs- och skrivutveckling på sfi utifrån ett "top-down"-perspektiv och användandet illustreras med konkreta exempel på analoga och digitala arbetssätt. 

Intresserad? Mejla för mer mer info, offert eller för att boka tid för samtal ->

INDIVIDANPASSAD SFI-UNDERVISNING

Föreläsning med workshop, halvdag. Få information och inspiration för hur man kan använda vuxna elevers olikheter som en resurs i undervisningen. Föreläsningen ger svar på vad som kännetecknar individanpassningar och presenterar tre grundläggande strategier för individanpassad SFI-undervisning, vilka konkretiseras med hjälp av exempel på arbetssätt och arbetsformer. En annan fråga som besvaras är varför individanpassning inte bara är en enskild lärares uppgift, utan ett uppdrag för hela organisationen. Sist men inte minst listas ett antal faktorer som har en negativ påverkan på individanpassning. 

Intresserad? Mejla för mer mer info, offert eller för att boka tid för samtal ->

Obs! Finns även som förinspelad/flippad föreläsning. Stödmaterial ingår.


SPRÅKINRIKTAD ÄMNESUNDERVISNING PÅ KOMVUX

Heldagsutbildning med föreläsning och workshop: Inse språkets roll för kunskapsinhämtning och få förståelse för hur förhållningssätt, attityder och val av arbetssätt påverkar flerspråkiga elevers kunskapsutveckling. Den här föreläsningen ger teoretiska och praktiska verktyg för att skapa en språkinriktad undervisning inom vuxenutbildningens olika ämnen och yrkesutbildningar.

Föreläsningens teoretiska del belyser, problematiserar och förklarar det glapp som uppstår när en andraspråkselev som endast har ett vardagsspråk utan tillräcklig bredd och djup med sig, plötsligt förväntas att förstå och hantera ett betydligt mer abstrakt skol- och ämnesspråk.

Föreläsningens praktiskt orienterade del innehåller flera konkreta exempel på språkinriktade arbetssätt för att packa upp ämnesspråket och göra det tillgängligt för kunskapsinhämtning. Dessa kan användas direkt. Deltagaren får även två användbara modeller för att fortsätta utveckla sin undervisning: en för integrerad språk- och kunskapsutveckling och en för didaktisk planering med fokus på ämnesspråket och olika uttrycksformer.


Om det inte passar med en heldagsutbildning, kan jag anpassa både format och innehåll efter era behov. Intresserad? Mejla för mer mer info, offert eller för att boka tid för samtal ->

Obs! Finns även som förinspelad/flippad föreläsning. Stödmaterial ingår.

ATT UNDERVISA VUXNA OCH ATT LÄRA SOM VUXEN

Föreläsning med workshop, 2-3 tim: Utifrån några generella principer och grundsatser för vad som kännetecknar vuxenpedagogik ger föreläsningen en grundläggande beskrivning av faktorer för framgångsrik vuxenundervisning. Föreläsningen riktar även blicken mot hur det är att lära som vuxen, vilka identitetsprocesser som påverkar elevernas förmåga att se sig själva som lärande individer och vilka pedagogiska och didaktiska val som gynnar vuxnas lärande. Intresserad? Mejla för mer mer info, offert eller för att boka tid för samtal ->

Obs! Finns även som förinspelad/flippad föreläsning. Stödmaterial ingår.

GREPPA FORMATIV BEDÖMNING

Heldagsutbildning med föreläsning och workshop: Bli bättre på att klargöra lärandemål så att eleverna förstår. Lär er att synliggöra elevernas nuläge och tydliggöra nästa steg i språk- och kunskapsutvecklingen. Den här föreläsningen ger teoretiska och praktiska verktyg för att ge och få effektiv återkoppling på olika nivåer - en återkoppling som leder elevernas lärande framåt.  

Föreläsningens teoretiska del presenterar, förklarar och konkretiserar de viktigaste delarna i formativ bedömning, dvs. de 5 formativa strategierna. Dessa kokas ner till 3 grundläggande formativa processer i klassrummet som är att klargöra, aktivera och återkoppla. Dessa innefattar i sin tur tre ständigt samverkande roller, nämligen läraren, elevgruppen och den enskilde eleven.

Föreläsningens praktiska del ger ett flertal konkreta tekniker och arbetssätt (analoga och digitala) för att greppa teorin kring formativ bedömning och omvandla den till daglig klassrumspraktik. 

Om det inte passar med en heldagsutbildning, kan jag anpassa både format och innehåll efter era behov. Intresserad? Mejla för mer mer info, offert eller för att boka tid för samtal ->

FORMATIV BEDÖMNING AV KOMMUNIKATIVA FÄRDIGHETER I SKRIFT (SFI)

Fristående workshop och webbinarium, 2-3 tim: Fokus ligger på formativ bedömning av kommunikativa förmågor och strategier i skrift (sfi). Få insikt i vilken typ av återkoppling som fungerar och kan leda elevens skrivutveckling framåt. Öva er att ställa upp kvalitetskriterier och ge feedback som avspeglar kunskapskravens hela spektra när det gäller just aspekten skriva och få tekniker för att ta sig ur den grammatiska rättningsfällan. I workshopen ingår praktiska exempel och övningar som täcker alla kursnivåer. Underlag till övningarna mejlas i förväg. En förberedande uppgift enligt flippat-klassrum-tänket ingår, liksom en observations- och analysmall att använda enskilt och i arbetslaget efteråt.

Intresserad? Mejla för mer mer info, offert eller för att boka tid för samtal ->

DIGITALA VERKTYG I SFI- OCH SVA-UNDERVISNINGEN

Föreläsning med workshop, längd och innehåll efter överenskommelse. Få inspiration och exempel för hur ni med hjälp av digitala verktyg skapar större variation och interaktion samt ökar elevernas delaktighet och engagemang - i klassrummet och på distans och på alla kursnivåer. Lär er att med stöd i det digitala skapa aktiviteter som kräver interaktion och genererar återkoppling. Lär er att planera didaktiskt för digitala verktyg, varierade uttrycksformer och audiovisuell stöttning. Föreläsningen handlar inte bara om vad? och hur?, utan väldigt mycket om varför?.

Detta är en föreläsning och workshop som huvudsakligen är skräddarsydd efter era pedagogiska utvecklingsbehov och med hänsyn till er digitala infrastruktur. Här nedan finns 9 pusselbitar: välj vilka ni intresserade av, så sätter vi ihop utbildningen tillsammans.

 1. digitala verktyg för formativ återkoppling (responsverktyg, samarbetsytor, skrivtavlor)
 2. digitala verktyg för cirkelmodellen
 3. digitala verktyg för visualiseringar och filmade genomgångar (flippat klassrum)
 4. verktyg för digitalt läs- och skrivstöd
 5. vinster med multimodalitet (text, bild, ljud och rörliga animationer/video i samspel)
 6. digitala verktyg för mängd- och färdighetsträning av ord, begrepp och fraser
 7. självrättande uppgifter
 8. didaktisk planering för digitala verktyg
 9. kritisk värdering av digitala verktyg utifrån ett pedagogiskt och didaktiskt perspektiv

Oavsett inriktning är detta en föreläsning som innehåller en viss teoretisk kartläggning av området men tyngdpunkten ligger på klassrumsnära exempel och praktisk användning av några specifika digitala verktyg (som jag ger förslag på). Användande av digitala verktyg som hävstång för elevernas lärande är helt i fokus. Det är först under en workshop som vi i så fall jobbar mer på "klicknivå". Intresserad? Mejla för mer mer info, offert eller för att boka tid för samtal ->

DIGITAL KOMPETENS OCH DIGITALISERAD UNDERVISNING

Heldagsutbildning med föreläsning och workshop: Detta är en föreläsning som på en grundläggande nivå och med utgångspunkt i vuxenutbildningens läroplan förklarar, belyser och konkretiserar begreppen digitaliserad undervisning och digital kompetens för lärare. Vad behövs för att skapa en digitalt mogen organisation? Föreläsningen visar vägen och ger er insikter i vad ni behöver jobba med och utveckla. Bl.a. kartlägger föreläsningen tre områden då lärare behöver besitta en adekvat och ändamålsenlig digital kompetens: i sin yrkesvardag, när kunskap ska läras ut och för att stärka vuxna elevernas lärande. Föreläsningen riktar även ljuset mot digitalisering som allas gemensamma utmaning och lyfter skolledningens viktiga roll i arbetet. Ni kommer att få med er en checklista med framgångsfaktorer för lyckad digitalisering samt en mall för ett kvalitetsarbete med fokus på digitalisering och digital kompetens.

Om det inte passar med en heldagsutbildning, kan jag anpassa både format och innehåll efter era behov. Intresserad? Mejla för mer mer info, offert eller för att boka tid för samtal ->

VIDEOMÖTEN OCH DISTANSLEKTIONER: DET ANALOGA I DET DIGITALA

Inspirationsföreläsning online om kraften av det analoga i det digitala: Lär er att planera för kunskapande distanslektioner och värdefulla videomöten där deltagare känner trygghet, använder alla sina olika sinnen och är aktiva. I ett fysiskt klass- eller mötesrum skapar vi variation och förstärker lärande med hjälp av digitala verktyg. Vid distansmöten behöver vi göra tvärtom för att behålla orken och engagemanget. Få tips och inspiration kring hur vi kan nå varandra genom flera lager av skärmar och minska det digitala avståndet. Lär er att använda tiden och rummet innan, under och efter ett videomöte på ett pedagogiskt sätt och med relationer och lärande i fokus. Längd: ca 90-120 min. Intresserad? Info & offert - >föreläsningar