Föreläsningar & workshops

INSPIRATION, KUNSKAP OCH PRAKTISKA VERKTYG
MODERN VUXENUTBILDNING MED ELEVEN I FOKUS

Jag skräddarsyr föreläsningar och workshops utifrån lärarnas aktuella kompetensnivå, behov och önskemål. På plats hos er eller online.

Kännetecken för mina fortbildningar:

 • Aktiviteter som innefattar återkoppling före, under och efter själva fortbildningstillfället
 • Ett flippat-klassrum-tänk
 • Blandat lärande
 • Kompetens och professionalism
 • Vetenskaplig grund
 • Glada deltagare 

Jag erbjuder fortbildningar enligt ett koncept som förutom själva fortbildningstillfället också inbegriper lärande och reflekterande aktiviteter före och efter, enskilt och i kollegiet. Beroende på utbildningens upplägg och omfattning ingår ofta olika typer av observations- och reflektionsmallar, stödmaterial med diskussionsfrågor eller tid för grupphandledning i kollegialt lärande. På det sättet skapar jag goda förutsättningar för att utbildningen ska leda till lärande över tid och i förlängningen orsaka positiva beteendeförändringar i undervisningen.
Referenser: se längre ner på sidan


Mina 10 kompetensområden

 1. Vuxenpedagogik: att undervisa vuxna och att lära som vuxen
 2. Individanpassad sfi-undervisning
 3. Språkutvecklande lärmiljöer i ämnesundervisningen på Komvux och inom yrkes-sfi
 4. Grundläggande litteracitetsundervisning: att undervisa elever med kort eller ingen skolbakgrund
 5. Språkutvecklande arbetssätt: skrivutveckling med hjälp av cirkelmodellen
 6. Formativ bedömning: att omvandla teori till konkreta formativa undervisningstekniker
 7. Kursplaner och betygsättning på sfi
 8. Digitala verktyg i undervisningen: i klassrummet och på distans
 9. Lärande digitala möten och lektioner: det analoga i det digitala
 10. Digital kompetens och digitalisering inom vux/sfi

Det finns mer: flippade föreläsningar och webbinarier
Förutom skräddarsydda föreläsningar och fortbildningar erbjuder jag följande:

Referens 1:
Genom att anlita Ivana har vi fått kontinuitet och långsiktighet i vår kompetensutveckling. Ivana är mycket noga med att få en god förförståelse för verksamheten och lärarlaget hon ska möta. Hon har en förmåga att lyssna in och omsätta det man efterfrågar till intressanta och givande workshops och föreläsningar. Hennes långa erfarenhet och kunskap har gjort att vår satsning lett till fördjupad förståelse samt positiva förändringar i undervisningspraktiken och i förhållningssätt till lärande. Ivana följer alltid upp efter workshop/föreläsning för att se hur det har landat in. Det har då underlättat för att återkomma och ta tag i den röda tråden igen inför nästa steg i vår kompetensutvecklingsplan. (Skolledare, Komvux Burlöv)

Referens 2:

”Den bästa kompetensutveckling vi någonsin haft” är det samlade omdömet av den serie föreläsningar, workshops och grupphandledningar som Ivana har hållit hos oss under snart 3 terminer. Lärare, studiehandledare och en skolledare deltar i en stimulerande och givande fortbildning. Ivanas förmåga att väva ihop teori med konkreta exempel ger en stadig grund och förståelse för vuxnas lärande. För skolledning har det underlättat arbetet med att skapa samsyn och få igång samarbete mellan olika kompetenser. Under processens gång har arbetslaget utvecklat ett gemensamt pedagogiskt språk. En stor vinst är också en ökad förmåga att diskutera, reflektera och lära av varandra. Den glädje som arbetslaget upplever och visar i samband med fortbildningstillfällena saknar motstycke. Tack vare sin varma och humoristiska personlighet, särskilda förmåga att förmedla kunskaper och entusiasmera deltagarna, har Ivana gjort tydliga avtryck i verksamheten. (Skolledare, Komvux Borlänge)

KONTAKT & FÖRFRÅGAN

Hör av dig och berätta om ert nuläge och utvecklingsbehov. Har du frågor angående en fortbildning eller önskar att få en offert? Mejla mig, så kan vi även boka ett telefonsamtal/videomöte. Att pratas vid är alltid en bra och trevlig början. Välkommen!