Digitalt läs- och skrivstöd med Skolstil

Skrivverktyget Skolstil 2 (Skolstil 3) med bl a funktioner för bokstavsljud, talsyntes och uppläsning har enligt mig en självklar placering på en 5-topp-lista över de mest oumbärliga digitala resurserna i sfi-undervisningen. Skolstil 2 och 3 passar överallt där sfi-elever övar på skrivfärdighet och läsning. Perfekt när eleverna t.ex. ska öva på diktamen, skapa egna ordlistor (även flerspråkiga), producera egna meningar och texter eller är i behov av ett läs-stöd.

En vanlig missuppfattning är att appen pga sin enkelhet endast lämpar sig för nybörjarelever men sanningen är att Skolstil 2 eller 3 fungerar som vilken ordbehandlare som helst, om än med starkt begränsat antal redigeringsfunktioner. Det går alldeles utmärkt att skapa längre texter. Det som enligt mig talar för en mycket bredare användning av Skolstil 2 eller 3 i sfi-undervisningen är det faktum att appen är en fantastisk resurs för digitalt läs- och skrivstöd. Teckensnittet som används liknar sättet att skriva för hand och det är speciellt framtaget för elever med läs- och skrivsvårigheter.

Skolstil 2 eller Skolstil 3?
Skolstil 2 och Skolstil 3 fungerar exakt likadant och har samma funktioner. Enda skillnaden mellan de två versionerna är att 3:an använder nyare programvara för talsyntes men det är inget som användaren märker. Om ni på skolan har tillgång till 2:a finns det med andra ord ingen anledning att byta till 3:an. För detaljerad information om Skolstil som finns för iOS, Android och pc hänvisar jag till www.skolstil.se. Där finns bl.a en infofilm.

Stöttning som eleven får genom att använda Skolstil 2 (3)

 1. Eleven utvecklar sin förmåga att koppla samman ljud och bokstav och därmed uttal och stavning. En aktiv medvetenhet kring detta behövs för att eleven ska kunna använda sig av självbedömning och för att stödet i form av uppläsning och rättstavning ska kunna fungera effektivt och vara till praktisk nytta för eleven.
 2. För elever som håller på att automatisera avkodning och för elever som behöver utveckla sin läshastighet (som är en förutsättning för fungerande läsförståelse) är uppläsningsfunktion en mycket effektiv form av stöttning. Uppläsningshastigheten kan regleras.
 3. Elever som övar på att läsa en text analogt och stöter på ett ord som de har problem med att läsa/uttala och ta sig förbi kan bli hjälpta av att skriva av det svåra ordet i Skolstil 2 (3) och få det omedelbart uppläst. På så sätt erbjuder verktyget en effektiv stöttning. Eleven blir i allra högsta grad delaktig och självständig i sitt lärande. Se ett videoklipp som exempel.
 4. Genom att växla språk på lärplattans tangentbord när eleven använder appen, kan eleven använda sig av flerspråkighet och t.ex. skapa sig en tvåspråkig ordlista. Se ett videoklipp som exempel.
 5. Elever som ännu inte kan skriva själva kan med hjälp av tangentbordets dikteringsfunktion säga ett ord/en fras/en mening och se det/den växa fram i skrift på skärmen. Sedan kan eleven skriva av ordet vid sidan om, lyssna på uppläsning och öva sin egen läsning. Sedan skriva ordet analogt också.
 6. Genom att skriva i appen och få innehållet uppläst, visualiseras så väl skrivriktning som läsriktning (ordet som läses upp är färgmarkerat). Visualisering är en form av stöttning och ett formativt arbetssätt (Dylan Wiliam).
 7. För elever som är i början av sin läs- och skrivinlärning finns möjlighet att ställa in stödlinjer som visualiserar hur det här med skrivrader fungerar samt hur versaler och gemener förhåller sig till varandra storleksmässigt. Eleven får stöttning för att lära sig följa rader och för att utveckla sin bokstavskunskap.
 8. För elever som har kommit längre i sin språkutveckling kan man ställa in rättstavning och ordprediktion.
 9. Visuell stöttning i form av större teckensnitt finns att ställa in för elever som behöver ha större text. Det kan bl.a. gälla synskadade elever.
 10. Möjligheten att ändra färgen på texten (ljusgrå - grå - svart) kan underlätta skrivande och läsande för elever med synproblem eller läs- och skrivsvårigheter av något slag.
 11. Bildstöd finns också. Det är enkelt att med hjälp av kamerafunktionen och tangentbordet i appen infoga foton antingen direkt eller från kamerarullen. Det går således utmärkt att skriva till bilder.
 12. För nybörjare finns övningsblad för att öva på att skriva bokstäver för hand att skriva ut.
 13. Texter som skapas i Skolstil 2 (3) sparas automatiskt i appen. Det är lätt att dela och skriva ut texter och övningsblad.

Vad säger Skolverket och forskningen?

Enligt Skolverket ska digitala verktyg vara ett medel för att variera och individanpassa undervisningen och myndighetens inställning till digitala resurser är att de, rätt använda, kan vara en viktig del i olika stödinsatser för elever som av någon anledning har svårt att uppnå kursmålen (referens: Få syn på digitaliseringen i vuxenutbildningen - ett kommentarmaterial för komvux och särvux, s. 15).

När det gäller litteracitetsforskningen vill jag kort hänvisa till Åsa Wedin. Hon anser att digitalt skrivande gynnar vuxna elevers skrivutveckling eftersom osäkerhet gällande handstilen och stavningen delvis kan avhjälpas genom att använda tangentbord och stavningsprogram. Hon lyfter även fram multimodalitet och att kunna se och höra skrift som en viktig form av stöd i skrivutvecklingen (Åsa Wedin. Vägar till svenskt skriftspråk för vuxna andraspråksinlärare, Studentlitteratur 2014).